top of page
FÁJDALMAS SZŰZANYA KÁPOLNA

“Ha valaki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét és kövessen engem”

Hírek, események

Lipthay Antal és felesége látva, hogy a mai ember mennyire eltávolodott az Istentől, a szeretettől és a természettől elhatározták, hogy létrehoznak egy olyan helyet, ahol az emberek Krisztus kereszt útját járhatják végig. A benczúrfalvi szőlődomb gyönyörű tájképébe beleálmodták a stációk állomásait, meglátták, ami a tájban adva volt, az Isten közelségét. Elképzelésüket jó szívű emberek, intézmények támogatásával és hozzájárulásával sikerült megvalósítani. Így épült meg a Szent Antal Keresztút. 

A keresztút végén, annak legmagasabb pontján most épül a Fájdalmas Szűzanya Kápolna, amely engesztelő felajánlás a békéért. 

 

Mindkét kezdeményezés célja az emberek közötti szeretet, és a béke erősítése. 

 

A kápolna építtetői Lipthay Antal és felesége, valamint a Pro Arte et Natura Alapítvány. Az alapítvány célja az elhanyagolt kulturális javak és értékek helyreállítása, ezek értékeinek tudatosítása, hogy azok továbbra is a magyarság és a nemzet erősítését szolgálják. 

A stációk kitűzése

2002. nyarán kijelölték a Szent Antal Keresztút leendő állomásait. Lipthay Antal előzőleg elhelyezte a keresztút útvonalán az állomásokat jelző botokat, majd Fr. Magyar Gergely OFM, az akkori szécsényi gvárdián, ferences szerzetesek és novíciusok kíséretében vezette a helyi embereket, és együtt tűzték ki az  ideiglenes stációkat a szőlőhegyen. 

 

Ettől kezdve az magántulajdonban lévő helyet, Lipthay Antalék megnyitották az Istent kereső, Krisztus útján elmélkedni, imádkozni vágyó, a békéért könyörgő emberek számára.

A Szent Antal Keresztút felépült

A 2002-ben történt kijelölés után, a Szent Antal Fogadalmi Keresztút tervéből meglehetősen lassan lett valóság. 2014 őszén indult meg a 4 hektár dombos terület tisztítása. 2015-ben a Nagy Hét után kezdődött az állandó stációk építése, ami a nagylelkű adományozóknak köszönhetően még abban az évben, Advent első vasárnapjára befejeződött. Mintha Isten így akarta volna, hogy a két szent idő között jöjjön létre az a hely, amely Szent Fiának szenvedését tárja elénk. A több mind 800 méter hosszú murvás út és 15 stáció kevesebb, mint egy év alatt készült el. A 15-ik stáció Krisztus feltámadását hirdeti. A Magyar Történelmi Családok Egyesülete, Magyarország feltámadásáért könyörögve szponzorálta az utolsó stációt. A munka befejezése utáni éjjel havazott, másnap kisütött a nap, és beragyogva a gyönyörű fehér tájat, szinte Isten örömét jelezte a szép alkotásban.

A Szent Antal Keresztút
megáldása

2016. június 12-én, páduai szent Antal ünnepének előnapján lett ünnepélyesen megáldva.

A Keresztutat Dr. Sánta János pápai káplán, kanonok áldotta meg. Az ünnepségen részt vettek dr. Németh László pápai prelátus, a római Szent István Ház igazgatója, olaszországi magyar főlelkész, Varga János, a bécsi Pázmáneum rektora, és Miklós Zalán, nógrádmegyeri plébános, akik a XV. stációnál, a majdani kápolna helyén koncelebrált szentmisét mutattak be. Ezzel a Szent Antal nevét viselő keresztút "szent hellyé" vált, megnyílt a nemzeti és külföldi keresztény közösség előtt. Szándékunk szerint legfőképp azok számára, akik úgy szeretnének Istenhez közeledni,

hogy saját szenvedésüket Krisztus szenvedéséhez kapcsolják, vagy akik könyörögni akarnak a világ békéjéért.

A kápolna alapkő letétele

2017. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, dr. Beer Miklós, a váci egyházmegye püspöke, a területet felajánló Lipthay Antallal együtt elhelyezte a Fájdalmas Szűzanya Kápolna alapkövét. A kápolna a Szent Antal Fogadalmi Keresztút végén, a XV. stáció után, magán- és jogi személyek, valamint intézmények adományaiból épül fel.

 

A tervek szerint elegendő hozzájárulást remélve, a kápolnának 2020-ban kellene elkészülni. Az építkezés ügyeit az építtetők, a Pro Arte et Natura Alapítvány és Lipthay Antal, valamint felesége együtt kezelik. A kivitelezés műszaki ellenőre pedig Kovács Miklós, építész. 

Első szentmise a kápolna alapjain

2017. június 11-én, vasárnap, páduai szent Antal tiszteletére mutatta be az első szentmisét fr. Portik Loránd OFM a Fájdalmas Szűzanya Kápolna akkorra már elkészült alapjain. A forró nyári napon, bárányfelhők kísérték az égen az első szentmisét. A hívőket Takács Klarissza, ferences szegénygondozó nővér vezette a Szent Antal Keresztúton végig imádkozva egészen a kápolnáig.

A szentmise után Lipthay Antal megköszönte Lóránd testvérnek ezt a történelmi eseményt, és a rövid beszédében tudatosította a jelenlévőkben, hogy ez a hely nyitva áll minden jó akaratú embernek, aki a békét kívánja, és aki Krisztus szenvedését a szívében hordja.

Tovább épül a kápolna

2017 októberében indult a Fájdalmas Szűzanya Kápolna építkezésének II. fázisa. Ebben a szakaszban feltöltik az udvart, felhúzzák a kápolna 7,5 méter magasságú és 70 centiméter vastagságú kőralakú falát egészen a koszorúig. Innen fog kezdődni a félgömb alakú kupola, amely már az építkezés III. fázisában fog elkészülni.

Az építkezésben az egyik fontos tényező az időjárás, mivel eső esetén a szolgálati út gépeknek nem járható, és várni kell, hogy a nedvesség felszikkadjon.

A zökkenőmentes építkezés másik fontos tényezője az anyagi források biztosítása, adományok, támogatások érkezése.

​Ha az időjárás és az anyagi források úgy engedik, akkor már 2018-ban fel lehet szentelni a kápolnát.

Már a második szentmisét
mutatták be Szent Antal tiszteletére

2018. június 10-én, vasárnap páduai Szent Antal tiszteletére mutatott be szentmisét Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektora. Gyönyörű nyári napon, maga az ég volt a Fájdalmas Szűzanya Kápolna kupolája, ahol a megépült körfalon belül történt a szentmise bemutatása.

A hívek Varga Janó atya és két ferences szegénygondozó nővér vezetésével járták a Szent Antal Fogadalmi Keresztutat a kápolnáig.

Varga Janó atya szentbeszédében buzdította a híveket, hogy a szeretet jegyében járják Krisztus útját a keresztény értékeket szolgálva, bízva a Gondviselésben.

A szentmise után Lipthay Antal megköszönte Varga atyának szívhez szóló, mély gondolatait, és megismételte, hogy ez a hely a békéért tett felajánlás, nyitva áll minden jóakaratú ember számára. Reméli, hogy hamarosan a támogatásoknak köszönhetően a kápolna

kupolája is meg fog épülni.

Az építkezés II. szakasza véget ért, indul a gyűjtés a kupola felépítéséért.

2018. június 9-én véget ért a Fájdalmas Szűzanya Kápolna építésének II. szakasza. Ebben a szakaszban felhúzták a kápolna 7,5 méter magas, 70 cm vastag körfalát, és a felső koszorút.

 

Majdnem 20 millió forintba került ez a rész. 
Most indulhat az építkezés III. szakasza, a félgömb alakú kupola felépítése. Innen kezdve, minden támogatás, gyűjtés a kupola építését szolgálja. A kupola építését önkéntes hozzájárulással, felajánlott munkával is lehet segíteni. Így a költségek csökkenthetők, és csak az anyagköltséget kell megfizetni. 

 

Még 15 millió forint adomány szükséges a megvalósuláshoz. 

Szent Antal tiszteletére
bemutatták
a III. szentmisét

2019. június 16-án, vasárnap mutatta be a III. szentmisét páduai szent Antal tiszteletére fr. Portik Loránd OFM. A Fájdalmas Szűzanya Kápolna körfala már készen állt. Szép nyári nap volt, és az égen gyönyörű természeti jelenségek kísérték a szentmisét.

 

Lipthay Antal és felesége megköszönték Lóránd testvérnek, a szécsényi ferences kolostor gvárdiánjának, hogy ismét szentmisét mutatott be a kápolnában, amely nyitva áll minden embernek, aki a békét kívánja, és Krisztus szenvedését

a szívében hordja.

harmadik mise 20190616_1.jpg
Chapel_2020 04 08_1.jpg
Megkezdődött az építkezés III. szakasza, a kupola felépítése.

A szécsényi plébánia az EGYH-EOR-19-1145  számú pályázati támogatás révén hozzájárult a kupola elkészítéséhez. Legyártották a kupola szeglemezes tetőszerkezetét, melynek összeszerelése 2020. április 7-én kezdődött. Beszerezték a többi szükséges építőanyagot, folyamatban van a deszkázás, a villámvédelmet felszerelték. 

Szentmise
a Fájdalmas Szűzanya napján

 

A kápolna búcsúnapján 2020. szeptember 15-én szentmisét mutatott be fr. Varga Kapisztrán OFM.

A környékből, és messzebbről, Budapestről szép számban érkeztek a zarándokok, akik meghatódva hallgatták Kapisztrán atya szentbeszédét az empátia, szimpátia, konpasszió, a szenvedőkkel, a fájdalmas anyával való együttérzés gondolatairól. A mise után

a kőrisfa árnykában agape keretében folyt a baráti beszélgetés. Jó volt megtapasztalni az együttérzést,

az összefogást a kápolna megépüléséért.

Szerdahelyi Csongor interjút készített,

20200915_112211_edited.jpg
20220605_172220.jpg
Elkészült a kápolna kupolája. Megvalósítása kiváló szakmunka volt, Isten szolgálatában, a békéért.

 

Elkészült a Fájdalmas Szűzanya Kápolna kupolája! Talpai Ferenc ácsmester a Covid19 járvány ellenére a legjobb minőségi anyagok felhasználásával, odafigyeléssel, kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtott.

aA Fájdalmas Szűzanya emléknapján dr. Varga Lajos püspök
megáldotta a kápolnát

 

A kápolna búcsúnapján, 2022. szeptember 15-én szentmise keretében őexcellenciája dr. Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke mégáldotta a Fájdalmas Szűzanya Kápolnát.

 

Koncelebráltak Süllei László protonotarius, kanonok, a Mátyás Templom plébánosa, Varga János, a bécsi Collegium Pázmáneum rektora, Németh László atya és Böjte Csaba OFM, aki békemenetet vezetett a szécsényi ferences templomból a békéért

fölajánlott kápolnához.

20220915_181806.jpg
A neves festőművész,
Bráda Tibor tervezett és készített három csodálatos ólomüveg ablakot.

Mindhárom a helyére került. 


Bráda Tibor mester utolsó műalkotásai a Fájdalmas Szűzanya kápolna számára készített ólomüveg ablakok voltak, majd lelkét az Isten az örök életre szólította. Azon a napon hunyt el, amikor a Szentlelket ábrázoló üvegablakot a kápolna kupolájának tetején elhelyezték.

bottom of page